Skip to main content

Polityka Prywatności

Informacja wstępna, dane Administratora Danych

W celu zadośćuczynienia obowiązkom informacyjnym wynikającym z RODO[1], niniejszym informujemy, że właścicielem strony internetowej jest BOAT.SYSTEMS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000696475, której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 7282822649; REGON: 368332501 (zwana dalej Administratorem Danych).

We wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Administratorem Danych w następujący sposób:

 • listownie: ul. Słowiańska 1/9, Budynek C, 93-101 Łódź;
 • drogą e-mail: biuro@boat-systems.pl;
 • telefonicznie: +48518061125.

Co to są dane osobowe? To  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej danymi osobowymi). Typowym przykładem Twoich danych osobowych jest np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? To zależy od okoliczności, w szczególności w jaki sposób i w jakim charakterze się z nami kontaktujesz. Na przykład inne dane osobowe zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, inne dane, gdy kierujesz do nas zapytanie ofertowe, a jeszcze inne, gdy jesteś naszym współpracownikiem lub kontrahentem.

Poniżej znajdziesz informacje w jakim celu, na jakiej podstawie i w jaki sposób wykorzystujemy ewentualne dane osobowe, a także jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Dodatkowo informujemy, że strona internetowa Administratora Danych używa plików cookies. Więcej informacji o tym, czym są pliki cookies, jak można je zablokować lub usunąć, jakie pliki cookies zapisujemy i w jakim celu, znajdziesz w naszej polityce plików cookies (link). Nasza strona może też używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z plikami cookies. Podane informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszej strony internetowej.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celu:

 • odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązanie poruszanej przez Ciebie sprawy;
 • ewentualnego zawarcia umowy lub wykonania umowy zawartej między Tobą a Administratorem Danych lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych (np. wystawianie i przechowywanie faktur);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (np. dochodzenie roszczeń, ochrona przed roszczeniami);
 • marketingowym polegającym na promocji produktów lub usług Administratora danych, przy czym ten cel realizujemy, tylko jeśli uprzednio wyraziłeś na taki cel zgodę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w zależności od rodzaju danych osobowych, są:

 • umowa, jeśli została zawarta pomiędzy Tobą a Administratorem danych;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych polegający w szczególności na możliwości wykazania w przyszłości przez Administratora danych przestrzegania prawa, należytego wykonania umowy, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony swych praw lub obrony przed roszczeniami;
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych (np. z zakresu przepisów podatkowych i rachunkowych);
 • Twoje żywotne interesy lub innej osoby fizycznej;
 • Twoja zgoda, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody.

Okres przechowywania danych osobowych

To zależy od rodzaju danych osobowych i celu ich przetwarzania. Na przykład w przypadku zawarcia umowy między Tobą a Administratorem Danych dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tą umową związanych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji tych dokumentów.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom realizującym prace lub usługi na rzecz Administratora danych z zakresu księgowości, kadr i BHP, obsługi prawnej, dostarczania i wspierania systemów teleinformatycznych, w tym dostawcy usług hostingowych – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych zawartych pomiędzy Administratorem danych a ww. podmiotami;
 • organom administracji publicznej, sądom oraz innym podmiotom uprawnionym do pozyskania Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • operatorom pocztowym i kurierom;
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • firmom rekrutacyjnym, w przypadku prowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy przy ich pomocy;
 • dostawcy narzędzi służących do analityki strony internetowej oraz wysyłania newsletterów.

Informacje dodatkowe

Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”) do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w szczególności, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości podjęcia określonego działania przez naszą firmę. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie warunkuje żadnych innych działań z naszej strony.

Jakie masz prawa w związku z danymi osobowymi?

Masz prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia własnych danych osobowych oraz do uzyskania kopii własnych danych osobowych;
 • cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Co możesz zrobić, jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dany osobowe niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami w sposób wskazany w informacji wstępnej powyżej. Każdy tego rodzaju sygnał jest dla nas ważny.

Ponadto w takiej sytuacji zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja końcowa

Na naszej stronie internetowej lub w treści polityki plików cookies mogą znajdować się odesłania, tzn. linki, które w przypadku ich kliknięcia, umożliwiają wejście na strony internetowe zarządzane przez innych administratorów. Informujemy naszych użytkowników, że nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, w tym politykę plików cookies.

Niniejsze informacje mogą podlegać zmianom, jeśli uznamy to za konieczne. Zmieniona informacja w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych będzie miała zastosowanie wobec użytkowników oraz przekazywanych przez nich danych począwszy od daty dokonanej aktualizacji. Zachęcamy do okresowego sprawdzania treści niniejszej informacji, w celu otrzymania aktualnych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych.

Polityka Prywatności

Informacja wstępna, dane Administratora Danych

W celu zadośćuczynienia obowiązkom informacyjnym wynikającym z RODO[1], niniejszym informujemy, że właścicielem strony internetowej jest BOAT.SYSTEMS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000696475, której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 7282822649; REGON: 368332501 (zwana dalej Administratorem Danych).

We wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Administratorem Danych w następujący sposób:

 • listownie: ul. Słowiańska 1/9, Budynek C, 93-101 Łódź;
 • drogą e-mail: biuro@boat-systems.pl;
 • telefonicznie: +48518061125.

Co to są dane osobowe? To  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej danymi osobowymi). Typowym przykładem Twoich danych osobowych jest np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? To zależy od okoliczności, w szczególności w jaki sposób i w jakim charakterze się z nami kontaktujesz. Na przykład inne dane osobowe zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, inne dane, gdy kierujesz do nas zapytanie ofertowe, a jeszcze inne, gdy jesteś naszym współpracownikiem lub kontrahentem.

Poniżej znajdziesz informacje w jakim celu, na jakiej podstawie i w jaki sposób wykorzystujemy ewentualne dane osobowe, a także jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Dodatkowo informujemy, że strona internetowa Administratora Danych używa plików cookies. Więcej informacji o tym, czym są pliki cookies, jak można je zablokować lub usunąć, jakie pliki cookies zapisujemy i w jakim celu, znajdziesz w naszej polityce plików cookies (link). Nasza strona może też używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z plikami cookies. Podane informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszej strony internetowej.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celu:

 • odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązanie poruszanej przez Ciebie sprawy;
 • ewentualnego zawarcia umowy lub wykonania umowy zawartej między Tobą a Administratorem Danych lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych (np. wystawianie i przechowywanie faktur);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (np. dochodzenie roszczeń, ochrona przed roszczeniami);
 • marketingowym polegającym na promocji produktów lub usług Administratora danych, przy czym ten cel realizujemy, tylko jeśli uprzednio wyraziłeś na taki cel zgodę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w zależności od rodzaju danych osobowych, są:

 • umowa, jeśli została zawarta pomiędzy Tobą a Administratorem danych;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych polegający w szczególności na możliwości wykazania w przyszłości przez Administratora danych przestrzegania prawa, należytego wykonania umowy, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony swych praw lub obrony przed roszczeniami;
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych (np. z zakresu przepisów podatkowych i rachunkowych);
 • Twoje żywotne interesy lub innej osoby fizycznej;
 • Twoja zgoda, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody.

Okres przechowywania danych osobowych

To zależy od rodzaju danych osobowych i celu ich przetwarzania. Na przykład w przypadku zawarcia umowy między Tobą a Administratorem Danych dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tą umową związanych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji tych dokumentów.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom realizującym prace lub usługi na rzecz Administratora danych z zakresu księgowości, kadr i BHP, obsługi prawnej, dostarczania i wspierania systemów teleinformatycznych, w tym dostawcy usług hostingowych – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych zawartych pomiędzy Administratorem danych a ww. podmiotami;
 • organom administracji publicznej, sądom oraz innym podmiotom uprawnionym do pozyskania Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • operatorom pocztowym i kurierom;
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • firmom rekrutacyjnym, w przypadku prowadzenia rekrutacji do pracy/współpracy przy ich pomocy;
 • dostawcy narzędzi służących do analityki strony internetowej oraz wysyłania newsletterów.

Informacje dodatkowe

Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”) do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w szczególności, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości podjęcia określonego działania przez naszą firmę. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie warunkuje żadnych innych działań z naszej strony.

Jakie masz prawa w związku z danymi osobowymi?

Masz prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia własnych danych osobowych oraz do uzyskania kopii własnych danych osobowych;
 • cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Co możesz zrobić, jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dany osobowe niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami w sposób wskazany w informacji wstępnej powyżej. Każdy tego rodzaju sygnał jest dla nas ważny.

Ponadto w takiej sytuacji zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja końcowa

Na naszej stronie internetowej lub w treści polityki plików cookies mogą znajdować się odesłania, tzn. linki, które w przypadku ich kliknięcia, umożliwiają wejście na strony internetowe zarządzane przez innych administratorów. Informujemy naszych użytkowników, że nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, w tym politykę plików cookies.

Niniejsze informacje mogą podlegać zmianom, jeśli uznamy to za konieczne. Zmieniona informacja w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych będzie miała zastosowanie wobec użytkowników oraz przekazywanych przez nich danych począwszy od daty dokonanej aktualizacji. Zachęcamy do okresowego sprawdzania treści niniejszej informacji, w celu otrzymania aktualnych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych.