Skip to main content

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

w wykonaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest BOAT.SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000696475, której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 7282822649; REGON: 368332501.

Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • świadczenia usług na Państwa rzecz – na podstawie zawartej umowy, której jesteście Państwo stroną, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem takiej umowy;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności przepisów podatkowych oraz o rachunkowości;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora lub przez stronę trzecią, takich jak zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji, dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacyjnych.

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody.

3. Odbiorcy danych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty kadrowe oraz księgowe), a także dostawcy usług hostingowych.

4. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, której jesteście Państwo stroną. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tą umową związanych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji dokumentów z nią związanych.

Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji tych dokumentów.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w zakresie, w jakim dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

6. Skutki niepodania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną.

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

w wykonaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest BOAT.SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000696475, której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 7282822649; REGON: 368332501.

Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • świadczenia usług na Państwa rzecz – na podstawie zawartej umowy, której jesteście Państwo stroną, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem takiej umowy;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności przepisów podatkowych oraz o rachunkowości;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora lub przez stronę trzecią, takich jak zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji, dochodzenie roszczeń;
 • archiwizacyjnych.

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody.

3. Odbiorcy danych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty kadrowe oraz księgowe), a także dostawcy usług hostingowych.

4. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, której jesteście Państwo stroną. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tą umową związanych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji dokumentów z nią związanych.

Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji tych dokumentów.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w zakresie, w jakim dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

6. Skutki niepodania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną.